Deklaracja dostępności - Środowiskowy Dom Samopmocy w Opatowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Budynek ŚDS

Wycieczki

Turnieje

Prace uczestników

 • Kontakt

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie
  ul. Henryka Sienkiewicza 5
  27-500 Opatów
  tel/fax 15 868 33 33
  e-mail sds@umopatow.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sdsopatow.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Brak narzędzi do tworzenia filmów z napisami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Mianowski, mianowski@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607236249. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie znajduje się w budynku położonym przy ul. Sienkiewicza 5. Aby wejść do pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy należy wejść głównym wejściem budynku, które usytuowane jest od strony podwórka. Wejście posiada pochylnię służącą osobom na wózkach inwalidzkich oraz szerokie drzwi umożliwiające przejazd wózka inwalidzkiego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodne poruszać się w obrębie parteru. Wejście na piętro umożliwia osobom schodołaz gdyż budynek nie posiada windy. Toalety w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych Budynek posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, nie jest wyposażony w platformy, nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych usytuowanych bezpośrednio przed budynkiem, możliwe jest skorzystanie z parkingu przyległego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: W Środowiskowym Domu Samopomocy nie ma pracownika przeszkolonego w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym.